سرپرست دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود: دکتر نادر نادریفر

استادیار

گروه زبان فارسی

پست الکترونیکی: