اختصاصی کردن امور مالی دانشکده

با صلاحدید مسئولین محترم دانشگاه رازی ،امور مالی دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود به صورت مجزا و با مسئولیت مستقیم مدیر محترم مالی دانشگاه  ، جناب آقای افشین صدیقی ، و یک حسابدار، جناب آقای کریمی و همکاری جناب آقای حیدر بهرامی  صورت می گیرد.