امور آموزشی

 امورآموزشی و اداری دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود توسط آقایایان شاهو رحیمی نسب  و برزو ویسمرادی انجام می گیرد. اآقای رحیمی نسب دارای مدرک کارشناسی مدیریت آموزشی و کارمند رسمی دانشگاه رازی می باشند.
آقای ویسمرادی دارای مدرک کارشناسی مدیریت دولتی است و کارمند رسمی دانشگاه رازی می باشد.
تلفکس آموزش و امور اداری: 6232155-0832