نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسی روز شنبه

برنامه کلاسی روز شنبه


ردیف

دانشکده

گروه درس

شماره درس

نام درس

نام خانوادگی و نام استاد

شماره استادی

روز ارایه

ساعت ارایه

1

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001019

ریاضی کاربردی2

مجیدی ایوب

395077

شنبه

10-9

2

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001021

حسابداری میانه 1

رایگان احسان

303578

شنبه

11-10:15:15

3

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002025

مدیریت استراتژیک

الماسی فرد محمدرسول

389196

شنبه

11-10:15:15

4

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001047

مبانی حسابداری مدیریت

خسروی هومن

391079

شنبه

11-10:15:15

5

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001055

روش تحقیق

کورشی احسان

396133

شنبه

11-10:15:15

6

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002065

بازار پول و سرمایه

ستوده نازنین زهرا

396022

شنبه

11-10:15:15

7

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002091

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

یوسفی نورالدین

303408

شنبه

11-10:15:15

8

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002083

روانشناسی سازمانی

فرجی رضا

391082

شنبه

15:30-14:30

9

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002084

احکام کسب و کار

کورشی احسان

396133

شنبه

15:30-14:30

10

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002065

بازار پول و سرمایه

ستوده نازنین زهرا

396022

شنبه(هفته های فرد)

15:30-14:30

11

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002025

مدیریت استراتژیک

الماسی فرد محمدرسول

389196

شنبه(هفته های زوج )

15:30-14:30

12

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002025

مدیریت استراتژیک

الماسی فرد محمدرسول

389196

شنبه(هفته های فرد)

15:30-14:30

13

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001029

اصول حسابرسی 2

رایگان احسان

303578

شنبه

15:30-14:30

14

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001041

بها یابی 1

خسروی هومن

391079

شنبه

15:30-14:30

15

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002049

حقوق بازرگانی

یوسفی غفور

398219

شنبه

17:00-16:00

16

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3002054

پول و ارز و بانکداری

کورشی احسان

396133

شنبه(هفته های زوج )

17:00-16:00

17

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002067

برنامه ریزی مالیاتی

حیدری مختار

394034

شنبه

17:00-16:00

18

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002084

احکام کسب و کار

کورشی احسان

396133

شنبه(هفته های فرد)

17:00-16:00

19

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001019

ریاضی کاربردی2

مجیدی ایوب

395077

شنبه

18:30-17:30