نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسی روز چهارشنبه

برنامه کلاسی روز چهارشنبه


ردیف

دانشکده

گروه درس

شماره درس

نام درس

نام خانوادگی و نام استاد

شماره استادی

روز ارایه

ساعت ارایه

1

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002058

اصول مدیریت مالی 1

جلیلیان حمید

395029

چهارشنبه

11-10:15:15

2

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002058

اصول مدیریت مالی 1

جلیلیان حمید

395029

چهارشنبه

15:30-14:30

3

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002088

آموزش مهارت های حرفه ای

یاراحمدی محسن

393126

چهارشنبه

15:30-14:30

4

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002094

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

احمدی علی اکبر

395030

چهارشنبه

17:00-16:00

5

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001050

مالی 2

جلیلیان حمید

395029

چهارشنبه

17:00-16:00

6

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002004

اصول حسابداری 1

بهرامی حیدر

394178

چهارشنبه

17:00-16:00

7

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002060

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

سلیمیان صلاح

391124

چهارشنبه

17:00-16:00

8

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002004

اصول حسابداری 1

بهرامی حیدر

394178

چهارشنبه(هفته های فرد)

18:30-17:30

9

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001050

مالی 2

جلیلیان حمید

395029

چهارشنبه(هفته های فرد)

18:30-17:30

10

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002060

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

سلیمیان صلاح

391124

چهارشنبه

18:30-17:30