نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسی روز یکشنبه

برنامه کلاسی روز یکشنبه


ردیف

دانشکده

گروه درس

شماره درس

نام درس

نام خانوادگی و نام استاد

شماره استادی

روز ارایه

ساعت ارایه

1

مدیریت و حسابداری جوانرود

مشترک عمومی

3005004

اندیشه اسلامی1

صبوری زالو آبی آرش

392109

یکشنبه

10-9

2

مدیریت و حسابداری جوانرود

مشترک عمومی

3005003

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

صبوری زالو آبی آرش

392109

یکشنبه

11-10:15:15

3

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001049

مالیاتی 2

رایگان احسان

303578

یکشنبه

11-10:15:15

4

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002022

حسابداری صنعتی 1

خسروی هومن

389196

یکشنبه

11-10:15:15

5

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002025

مدیریت استراتژیک

الماسی فرد محمدرسول

391079

یکشنبه

11-10:15:15

6

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3002054

پول و ارز و بانکداری

کورشی احسان

396133

یکشنبه

11-10:15:15

7

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002063

نهادهای پولی و مالی بین الملل

حسینی سیدفرهاد

394173

یکشنبه

11-10:15:15

8

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002092

زبان تخصصی 1

یاراحمدی محسن

393126

یکشنبه

15:30-14:30

9

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002095

سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی

حسینی سیدفرهاد

394173

یکشنبه

15:30-14:30

10

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001057

تحقیق در عملیات

فلاحی کمال

391085

یکشنبه

15:30-14:30

11

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001021

حسابداری میانه 1

رایگان احسان

303578

یکشنبه

15:30-14:30

12

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001037

زبان تخصصی 2

الماسی فرد محمدرسول

389196

یکشنبه

15:30-14:30

13

مدیریت و حسابداری جوانرود

مشترک عمومی

3005002

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

صبوری زالو آبی آرش

392109

یکشنبه

15:30-14:30

14

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002052

تحقیق در عملیات 1

فلاحی کمال

391085

یکشنبه(هفته های فرد)

17:00-16:00

15

مدیریت و حسابداری جوانرود

مشترک عمومی

3005007

دانش خانواده و جمعیت

صبوری زالو آبی آرش

392109

یکشنبه

17:00-16:00

16

مدیریت و حسابداری جوانرود

مشترک عمومی

3005007

دانش خانواده و جمعیت

کریمی سولماز

395212

یکشنبه

17:00-16:00

17

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001047

مبانی حسابداری مدیریت

خسروی هومن

391079

یکشنبه(هفته های زوج)

17:00-16:00

18

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002022

حسابداری صنعتی 1

خسروی هومن

391079

یکشنبه(هفته های فرد)

17:00-16:00

19

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002095

سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی

حسینی سیدفرهاد

394173

یکشنبه(هفته های زوج)

17:00-16:00

20

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002057

اقتصادسنجی مالی

سلیمیان صلاح

391124

یکشنبه

17:00-16:00

21

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002057

اقتصادسنجی مالی

سلیمیان صلاح

391124

یکشنبه(هفته های زوج)

18:30-17:30

22

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت بازرگانی

3002052

تحقیق در عملیات 1

فلاحی کمال

391085

یکشنبه

18:30-17:30

23

مدیریت و حسابداری جوانرود

مدیریت مالی

3002071

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

نوری هادی

399045

یکشنبه(هفته های زوج)

18:30-17:30

24

مدیریت و حسابداری جوانرود

حسابداری

3001022

حسابداری میانه 2

چاله چاله حامد

399042

یکشنبه

18:30-17:30