حذف محدودیت جنسیتی در پذیرش دانشجو

 در جلسه ی شورای دانشگاه مقرر گردید که در سال تحصیلی جدید (مهر ماه1393) پذیرش دانشجو در دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود بدون محدویت جنسیتی خواهد بود .