دانشجویان جدیالورود

دانشجویان جدیالورود

در سال تحصیلی 93-94 داوطلبان کنکور استقبال شایانی از رشته های دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود بعمل آوردند. دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود در این سال تحصیلی با پذیرش دانشجویان دختر برای اولین بار ، هم اکنون دارای 205 دانشجو می باشد که حدود 85 درصد آنها غیر بومی می باشند. این دانشجویان از سراسر ایران در رشته های مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی و حسابداری در مقطع کارشناسی پذیرفته شده اند. دانشجویان غیر بومی در سه خوابگاه خودگردان اسکان یافته اند.