درباره دانشکده جوانرود

 
تاریخچه دانشکده:  درخواست اولیه برای راه اندازی دانشکده ای وابسته به دانشگاه رازی در جوانرود در سال 1387  ابتدا به مسئولین محترم دانشگاه رازی و سپس در سفر استانی به هیئت محترم دولت ارائه شد وبا پیگیریهای مکرر سرانجام در سال 1390 موافقت اصولی با راه اندازی دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود صادر گردید . این دانشکده در مهرماه 1391 در رشته کارشناسی حسابداری دانشجو پذیرش نمود و در آبانماه 1391 موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد این دانشکده صادر گردید.

 

                      

    

                   


امکانات دانشکده برای دانشجویان: سلف سرویس- سایت اینترنت- کتابخانه- خوابگاه خودگردان- نمازخانه

آدرس : جوانرود انتهای خیابان امام شافعی (ره)
 تلفکس: 08326232155-08326232166