رئیس دانشکده

رئیس دانشکدهدکتر عبدالرضا نادری فر

                   دکترای ادبیات