لیست اساتید- دانشکده جوانرود

لیست اساتید- دانشکده جوانرود 

اعضای هیات علمی مرتبط با دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی
ایمیل :
Emails: =@, =DOT
استادیار
nyousefiraziacir
nyousefiyahoocom
نادر نادری
استادیار

n.naderiraziacir

فرهاد شاویسی
استادیار
f.shaveisi yahoo  com
فرزاد ایوانی مربی
feivaniraziacir
سید جواد دلاوری مربی
delavariraziacir
کیومرث سهیلی دانشیار
ksohailiraziacir
مجتبی الماسی دانشیار
mojtabaalmasiraziacir
هومن خسروی مربی hooman_1714 yahoo com
h.khosraviraziacir