نام و نام خانوادگی: عبدالرضا نادری فر

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس :08346230725

تاریخ انتصاب :1394