نام و نام خانوادگی: دکتر نورالدین یوسفی

مرتبه علمی : استادیار

شماره تماس :08346230725

تاریخ انتصاب :1399