نمایشگر یک مطلب

نام و نام خانوادگی: محسن یاراحمدی

 

مدرک تحصیلی دکتری مدیریت بازرگانی

 

مرتبه علمی : استادیار

 

تاریخ انتصاب : 1395

 

شماره تماس : 08346232166