اطلاعیه‌ها

  • ورودی‌ها

دروس ارائه شده

نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول حسابرسی 2 3001029 3 کارشناسی گروه حسابداری 03 احسان رایگان هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (16:00 - 18:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی گروه حسابداری 03 هومن خسروی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/11/07 (16:00 - 18:00)
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 کارشناسی گروه حسابداری 03 هومن خسروی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/23 (16:00 - 18:00)
روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3001020 3 کارشناسی گروه حسابداری 03 محسن یاراحمدی هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (16:00 - 18:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی گروه حسابداری 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی گروه حسابداری 01 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی گروه مدیریت 01 هومن خسروی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی گروه مدیریت 02 هومن خسروی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 1 3002092 2 کارشناسی گروه مدیریت 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری1 3001001 4 کارشناسی گروه حسابداری 03 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 کارشناسی گروه مدیریت 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری 1 3002004 3 کارشناسی گروه مدیریت 01 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در مدیریت 3002012 3 کارشناسی گروه مدیریت 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:00 - 12:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی گروه مدیریت 02 محمدرسول الماسی فرد هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (16:00 - 18:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی گروه مدیریت 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی مالیاتی 3002067 2 کارشناسی گروه مدیریت 01 احسان رایگان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 16 نتیجه
از 1