اعضای هیات علمی

احسان رایگان

change-logo

احسان رایگان    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابرسی 2 3001029 3 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
اصول حسابداری1 3001001 4 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول حسابداری 1 3002004 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی مالیاتی 3002067 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه