اعضای هیات علمی

هومن خسروی

change-logo

هومن خسروی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 03 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/11/07 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/23 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه