اعضای هیات علمی

محمدرسول الماسی فرد

change-logo

محمدرسول الماسی فرد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1 3002092 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت استراتژیک 3002025 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت استراتژیک 3002025 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه