تقویم آموزشی و برنامه هفتگی

نمایش 1 - 20 از 101 نتیجه
از 6
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اصول حسابرسی 2 3001029 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (10:00 - 12:00)
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00)
حسابداری موارد خاص 3001058 2 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
رفتار سازمانی 3001008 3 کارشناسی 03 محسن یاراحمدی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/07 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 2 3001037 2 کارشناسی 03 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مالی 2 3001050 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
مالیاتی 2 3001049 2 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00)
مبانی حسابداری مدیریت 3001047 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت مالی 2 3001034 3 کارشناسی 02 هومن خسروی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00)
تجارت الکترونیک 3002098 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
متون مالی 1 3002069 2 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بین المللی 3002095 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری1 3001001 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/11/07 (14:00 - 16:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری 1 3002004 3 کارشناسی 01 احسان رایگان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00)
بها یابی 2 3001042 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1400/04/21 (16:00 - 18:00)
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00)
حسابداری میانه 2 3001022 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/24 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 1 3001036 2 کارشناسی 03 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/19 (14:00 - 16:00)
مالی 1 3001044 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/27 (14:00 - 16:00)
مالیاتی 1 3001043 2 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/21 (14:00 - 16:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/26 (10:00 - 12:00)
اصول حسابرسی 1 3002027 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/22 (16:00 - 18:00)
حسابرسی 3002051 3 کارشناسی 01 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/17 (16:00 - 18:00)
زبان تخصصی 2 3002093 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (14:00 - 16:00)
مدیریت مالی( 1 ) از منظر اسلام 3002085 3 کارشناسی 02 نورالدین یوسفی | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1400/04/26 (16:00 - 18:00)
متون مالی 2 3002070 2 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (14:00 - 16:00)
بازاریابی بین المللی 3002097 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/22 (16:00 - 18:00)
بازرگانی بین المللی 3002029 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/19 (16:00 - 18:00)
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/23 (16:00 - 18:00)
بازاریابی و مدیریت بازار 3002055 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/04/21 (14:00 - 16:00)
اصول حسابرسی 2 3001029 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
بها یابی 1 3001041 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/04 (16:00 - 18:00)
حسابداری میانه 1 3001021 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 2 3001037 2 کارشناسی 03 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
مالیاتی 2 3001049 2 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/11 (16:00 - 18:00)
مبانی حسابداری مدیریت 3001047 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (16:00 - 18:00)
حسابرسی 3002051 3 کارشناسی 02 احسان رایگان هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی 01 هومن خسروی هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 1 3002092 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/08 (16:00 - 18:00)
متون مالی 1 3002069 2 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00)
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 3002091 2 کارشناسی 02 نورالدین یوسفی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/04 (14:00 - 16:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/14 (16:00 - 18:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری 2 3001005 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00)
بها یابی 2 3001042 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00)
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00)
حسابداری میانه 2 3001022 4 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 1 3001036 2 کارشناسی 03 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
مالیاتی 1 3001043 2 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (14:00 - 16:00)
اصول حسابرسی 1 3002027 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
حسابرسی 3002051 3 کارشناسی 01 احسان رایگان هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 2 3002093 2 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
اصول و مبانی کار آفرینی 3002099 2 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/21 (10:00 - 12:00)
متون مالی 2 3002070 2 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00)
بازاریابی بین المللی 3002097 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00)
بازرگانی بین المللی 3002029 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00)
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00)
مدیریت رفتار سازمانی 3002016 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری 2 3002005 3 کارشناسی 01 هومن خسروی هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00)
بها یابی 1 3001041 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 2 3001037 2 کارشناسی 03 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00)
کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی 3001048 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00)
مالیاتی 2 3001049 2 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی 01 هومن خسروی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی 02 هومن خسروی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 1 3002092 2 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00)
متون مالی 1 3002069 2 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری1 3001001 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00)
آموزش مهارت های حرفه ای 3002088 2 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00)
اصول مدیریت مالی 1 3002058 4 کارشناسی 01 احسان رایگان هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول حسابرسی 2 3001029 3 کارشناسی 03 احسان رایگان هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (16:00 - 18:00)
حسابداری پیشرفته 1 3001023 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/11/07 (16:00 - 18:00)
حسابداری پیشرفته 2 3001024 3 کارشناسی 03 هومن خسروی هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/23 (16:00 - 18:00)
روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3001020 3 کارشناسی 03 محسن یاراحمدی هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (16:00 - 18:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00)
مبانی سازمان و مدیریت 3001013 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 10:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی 02 هومن خسروی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (10:00 - 12:00)
حسابداری صنعتی 1 3002022 3 کارشناسی 01 هومن خسروی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00)
زبان تخصصی 1 3002092 2 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00)
اصول حسابداری1 3001001 4 کارشناسی 03 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3002087 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (14:00 - 16:00)
اصول حسابداری 1 3002004 3 کارشناسی 01 احسان رایگان هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در مدیریت 3002012 3 کارشناسی 02 محسن یاراحمدی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (10:00 - 12:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 01 محمدرسول الماسی فرد هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
مدیریت استراتژیک 3002025 3 کارشناسی 02 محمدرسول الماسی فرد هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (16:00 - 18:00)
برنامه ریزی مالیاتی 3002067 2 کارشناسی 01 احسان رایگان هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)