کارکنان

نام
09101110000
email@site.ir
دانشکده - اتاق
برهان ویسمرادی
رئیس امور عمومی
08346232155
borhanvaismoradi1353@gmail.com
دانشکده - اتاق
شاهو رحیمی نسب
رئیس امور آموزشی و دانشجویی
08346232155
shahowrahimi@yahoo.com
دانشکده - اتاق
یزدان گلستانی
حراست
08346232166
yazdangolestani@yahoo.com
دانشکده - اتاق
خسرو ویسی
روابط عمومی
08346233805
khosrowveisi@yahoo.com
دانشکده - اتاق
نام
سمت
09101110000
email@site.ir
دانشکده - اتاق